01.

Elementy uziemiające

Układ uziemiający tworzy zespół wielu elementów składowych wykonanych w celu uziemienia kompletnej instalacji odgromowej.

Czytaj więcej

02.

Aktywne głowice pdc

INGESCO PDC posiada sześć rodzajów głowic, które mają od 3 do aż 24 ostrzy aktywnych generujących wczesną emisję streamera

Czytaj więcej

03.

Ogranicznik przepięć

Urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania prądu następczego

Czytaj więcej

04.

Systemy kontroli wyładowań

Licznik wyładowań atmosferycznych. Monitoruje ilość uderzeń piorunowych złapanych i odprowadzonych do ziemi.

Czytaj więcej

Grupa INGESCO® od 1973 roku jest liderem w dziedzinie zapobiegania i ochrony przed elektrycznymi wy?adowaniami atmosferycznymi. Oferuje szeroki wachlarz produktów obejmuj?cych : instalacje odgromowe, ochron? przepi?ciow? oraz systemy lokalizacji i zapobiegania wy?adowaniom burzowym.     
Laboratorium wysokich napi??  LABELEC prowadzi us?ugi bada? i analiz oraz pozwala stale wprowadza?  technologiczne innowacje.  Oferta INGESCO® obejmuje równie? us?ugi  projektowe, instalacyjne oraz wydaje i utrzymuje jednostki certyfikacyjne  QUIBAC.      
Aktywne systemy ochrony odgromowej INGESCO PDC s? najstarszymi tego typu rozwi?zaniami na ?wiecie, poniewa? s? stosowane w budownictwie od 1982 roku.     Link do PDF…………… Dokument

Z uwagi na fakt, ?e kolejny produkt o podobnym zastosowaniu technicznym  zosta? wprowadzony we Francji w 1995 roku, mo?emy potwierdzi?, ?e do chwili obecnej  INGESCO PDC stanowi ponad 50% wszystkich instalacji aktywnych na ?wiecie. Realizacje INGESCO® obejmuj? wszystkie sektory zabezpiecze? ochrony odgromowej budynków. INGESCO PDC ochraniaj?; lotniska, wie?e radiotelekomunikacyjne, obiekty militarne, szko?y, muzea,  elektrownie atomowe,   pola golfowe, wie?e obserwacyjne, budynki sakralne i zabytkowe oraz setki tysi?cy innych obiektów.  Systemy odgromowe INGESCO® s? sprzedawane na ca?ym ?wiecie. W Polsce zosta?y wprowadzone do sprzeda?y od 2003 roku.
Jako najbardziej renomowany produkt , INGESCO PDC jest wykorzystywane w zewn?trznej ochronie odgromowej do  najbardziej z?o?onych i trudnych budynków konstrukcyjnych.  Prostota zastosowania i wykorzystanie najlepszych materia?ów konstrukcyjnych  upraszcza prac? projektanta i zwi?ksza bezpiecze?stwo chronionych przez INGESCO® obszarów i konstrukcji budowlanych.  
INGESCO® jest mark? zastrze?on?, którego wy??czne prawa posiada firma Dena Desarrollos z Barcelony.

Wy??cznym dystrybutorem  produktów  INGESCO® w Polsce jest firma ALGROM Dariusz Sosnowski.

 

 

Design by: www.diablodesign.eu